Syksyn ohjelma / Program för hösten 2022

Syyskuu

Vierailu Yliopistomuseoon torstaina 29.9. klo 16.45 (Unioninkatu 34)

Tervetuloa vierailulle Helsingin Yliopiston päärakennukselle, jonka vanhan puolen peruskorjaus valmistui hiljattain. Päärakennuksen taide- ja patsaskokoelma tarjoavat mahdollisuuden syventyä Yliopiston historiaan.

Opastettu kierros alkaa klo 16.45 päärakennuksen vanhan puolen ala-aulasta.

Kierroksen jälkeen ohjelma jatkuu illanvietolla ravintola Bryggerissä (Sofiankatu 2).

Marraskuu

Seuran syyskokous Tieteiden talolla tiistaina 22.11. klo 17.00 (Kirkkokatu 6, sali 504)

Seuran syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja kokouksen jälkeen dosentti Kati Parppei esitelmöi Venäjän kansallisesta historiakuvastosta.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Linkki tapahtumaan toimitetaan myöhemmin.

Joulukuu

Seuran pikkujoulut järjestetään torstaina 15.12. klo 17.
Ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

September

Torsdagen 29.9. kl. 16.45 besök på Universitetsmuseet (Unionsgatan 34)

Hjärtligt välkomna till en guidad tur i Universitetets huvudbyggnad, vars äldre sida nyligen blev färdig efter renoveringen. Museets konstsamling är ett fascinerande sätt att fördjupa sig i Universitetets historia.

Den guidade turen börjar kl. 16.45 och vi träffas i nedre entréhallen i huvudbyggnadens äldre sida.

Efter turen samlas vi på restaurant Bryggeri för kvällssamkväm (Sofiagatan 2).

November

Tisdagen 22.11. kl. 17.00 hålls Samfundets höstmöte i Vetenskapernas Hus (Kyrkogatan 6, sal 504). Efter mötet håller docent Kati Parppei ett föredrag om Rysslands nationella historiebild.

Länken till mötet och föredraget kommer att sändas senare.

December

Samfundets julfest firas torsdagen 15.12. kl. 17. Mera information om programmet kommer att sändas under hösten.

Esitelmäkutsu / Call for papers / Inbjudan att hålla föredrag

Esitelmäkutsu ensimmäisille valtakunnallisille nuorten tutkijoiden oppihistorianpäiville

Suomen Oppihistoriallinen Seura järjestää 26.1.2023 nuorten tutkijoiden oppihistorianpäivät Helsingissä Tieteiden talolla. Oppihistorianpäivät tarjoavat väitöskirjatutkijoille ja juuri väitelleille tilaisuuden verkostoitua sekä keskustella tieteen historian ajankohtaisista suuntauksista, menetelmistä, teorioista ja käsitteistä. Tieteen historialla tarkoitetaan tässä laajasti niin luonnontieteiden, teknologia, ihmistieteiden, kuin tiedon ja tieteellisten instituutioiden historiaa. Päivän ohjelmaan kuuluu nuorten tutkijoiden esitelmiä sekä Oppihistoriallisen Seuran perinteinen Jaakko Suolahti -luento. Luennon pitää 2023 Johan Östling, Pohjoismaiden johtava tiedon historian asiantuntija. Östling toimii professorina Lundin yliopistossa sekä Lund Centre for the History of Knowledge’n johtajana.

Oppihistorian päiville pyydetään nyt esitelmäehdotuksia, joissa käsitellään jotakin tieteen historian ajankohtaista metodista, teoreettista, käsitteellistä tai aineistoon liittyvää kysymystä oman tutkimushankkeen lähtökohdista käsin. Korkeintaan 250 sanan abstraktista tulee käydä selkeästi ilmi käynnissä olevan tutkimushankkeen aihe sekä se, miten ehdotetun paperin teema sijoittuu tieteenhistorian tutkimuksen nykykentälle.

Esitysten pituus on 20 minuuttia ja abstraktien määräpäivä on perjantaina 7.10.2022. Oppihistorian päivien pääkieli on englanti, mutta tarvittaessa paperin voi pitää myös suomeksi tai ruotsiksi. Abstraktin tulee olla laadittu esityksen kielellä. Liitä mukaan myös muutaman virkkeen kuvaus nykyisestä tutkijanuravaiheestasi.

Oppihistoriallinen Seura tarjoaa puhujille lounaan ja on varannut pienen apurahan, jolla voidaan tukea harkinnan mukaan matkakuluissa sellaisia puhujia, joiden oma yksikkö tai projekti ei näitä kuluja kata. Mikäli haluat hakea avustusta, liitä mukaan lyhyt perustelu avustuksen tarpeelle sekä alustava kustannusarvio.

Lähetä abstrakti, uravaiheen kuvaus ja mahdollinen hakemus matka-avustusta varten yhtenä pdf-tiedostona viimeistään 7.10.2022 osoitteisiin elise.garritzen@helsinki.fi ja johanna.skurnik@helsinki.fi. Päätökset valituista esitelmistä tehdään lokakuun aikana.

Lisää tietoa Suomen Oppihistoriallisen Seuran kotisivuilta https://suomenoppihistoriallinenseura.wordpress.com/

Call for papers: the first research symposium for early career historians on the history of science and learning

The Finnish Society of Science and Learning (FSSL) organises a research symposium on the history of science and learning for early career researchers on 26th January 2023 at Tieteiden talo in Helsinki, Finland. The symposium will offer a networking and discussion platform/arena for PhD scholars and postdoctoral researchers. History of science is here understood broadly to comprise the histories of natural sciences, technology, humanities as well as the history of knowledge and scientific institutions. 

The symposium programme includes presentations from early career researchers and the FSSL’s traditional Jaakko Suolahti lecture. In 2023 the Jaakko Suolahti lecture will be delivered by Professor Johan Östling who is the leading expert of the history of knowledge in the Nordic countries. Östling is a professor at Lund University and the director of the Lund Centre for the History of Knowledge (LUCK).

The FSSL calls for papers for presentations which examine and explore topical aspects in the history of science. These may include methodological, theoretical and conceptual considerations or reflections that arise from the primary sources used in the research project. The abstract should clearly state the stage of the research project and describe how it is situated in the most recent research in the history of science.

The deadline for the paper proposals is Friday 7th October 2022. The main language of the symposium is English, but if necessary, the 20-minute presentations may be given in Finnish or Swedish. The abstract should be written in the language of the presentation. The maximum length of the abstract is 250 words. Please also include a short biographical description of the stage of your research career (not included in the abstract word count). 

The FSSL will offer the presenters lunch and coffee. The Society also has a small amount of travel grants available to subsidise at least part of the participants’ travel costs. The travel grants are intended for those researchers whose institution or project cannot cover the travel expenses. If you want to apply for a travel grant, please attach a short rationale for the grant and a preliminary budget. 

Please send the abstract, the short biography, and the possible travel grant application as a single pdf-file by 7th October 2022 to elise.garritzen@helsinki.fi and johanna.skurnik@helsinki.fi. The acceptance of papers will be announced by the end of October. 

Please visit the FSSL’s home page for more information: https://suomenoppihistoriallinenseura.wordpress.com/

Inbjudan att hålla föredrag på de första riksomfattande lärdomshistoriska dagarna för unga forskare

Finlands lärdomshistoriska samfund arrangerar 26.1.2023 lärdomshistoriska dagar för unga forskare på Vetenskapernas hus i Helsingfors. De lärdomshistoriska dagarna erbjuder unga doktorandforskare och nyligen disputerade en möjlighet till nätverk samt att diskutera om vetenskapshistoriska aktuella inriktningar, metoder, teorier och begrepp. Med vetenskapshistoria avsees här brett såväl naturvetrenskapernas, teknologins och humanioras som även kunskapens och de vetenskapliga institutionernas historia. Till programmet hör föredrag av unga forskare och Lärdomshistoriska samfundets traditionella Jaakko Suolahti-föreläsning. 2023  års föreläsning hålls av Johan Östling som är lednande lärdomshistorisk expert i Norden. Östling är professor vid Lunds universitet och chef för Lund Centre for the History of Knowledge.

Till de lärdomshistoriska dagarna önskas förslag till presentationer som behandlar någon aktuell vetenskapshistorisk metod eller teoretiska, begreppsliga, materialmässiga frågor utgående från den egna forskningen. Av abstrakten på högst 250 ord bör framgå klart det pågånde forskningsprojektets ämne samt hur den föreslagna presentationen profilerar sig inom dagens vetenskapshistoriska fält. 

Presentationernas längd är 20 minuter och deadline för abstrakterna 7.10.2022. Lärdomshistoriska dagarnas huvudspråk är engelska, men vid behov kan presentationer hållas även på svenska eller finska. Abstrakten bör vara på det språk presentationen hålls. Bifoga även några rader som beskriver din nuvarande fas i forskarkarriären.

Lärdomshistoriska samfundet bjuder föredragshållarna på lunch. Ett litet stipendium har reserverats för att enligt övervägande stöda sådana föredragshållare vars enhet eller instution inte står för kostnaderna. Om du vill ansöka om stöd bifoga en kort motivering av behovet för stöd och ett preliminärt resekostnadsförslag.

Skicka din abstrakt, beskrivning av din fas i forskarkarriären och eventuell ansökan om stöd för resekostnaderna i en PDF-fil senast den 7.10.2022 till adressen elise.garritzen@helsinki.fi och johanna.skurnik@helsinki.fi. Beslut om valda föredrag tas i oktober.

Mera information finns på Lärdomshistoriska samfundets sidor

https://suomenoppihistoriallinenseura.wordpress.com/