På Svenska

Då Finlands lärdomshistoriska samfund grundades 1966 fastslogs som dess målsättning att

  • uppväcka samt uppmuntra studiet av lärdomens, olika vetenskapers och kunskapsområdens samt teknikens historia och utveckling
  • fungera som en förenande länk mellan representanter för olika vetenskapsgrenar, erbjuda möjligheter till deras växelverkan samt understödja samarbete dem emellan
  • gynna lärdomshistorisk forskning i Finland och
  • befrämja spridning av lärdomshistoriskt vetande och tänkande bland allmänheten.

Samfundet fungerar som ett multidisciplinärt diskussionsforum som strävar att befrämjaidé- och lärdomshistorisk forskning inom olika vetenskaper, innefattande bl.a. de olika vetenskapernas, ideologiernas, samt lärdomens och vetenskapsfilosofins historia.

Samfundet organiserar föredragstillfällen, seminarier och konferenser. Dessutom erbjuds samfundets medlemmar möjlighet till umgänge i samband med de traditionella julmötena samt vårutflykterna.

Samfundet är medlem i de Vetenskapliga samfundens delegation.

Verksamhet

Under läsåret organiserar samfundet föredragstillfällen om lärdomshistoriskt aktuella ämnen.

Förutom utställningsverksamhet har samfundet organiserat symposier och seminarier, ofta i samarbete med andra institutioner. Samfundets vårutfärd till platser av lärdomshistoriskt intresse äger traditionellt rum i maj.

Internationellt samarbete

Deltagande i internationella seminarier samt samarbete med utländska organisationer utgör samfundets internationella verksamhet. Samarbetet inom området koordineras mer allmänt av Nationalkommittén för vetenskapernas och teknikens historia, som tillsatts av Vetenskapsakademiernas delegation och som representerar Finland i den Internationella unionen för vetenskapshistoria och -filosofi IUHPS/DHS.

Samfundet har regelbundet inbjudit prominenta utländska föreläsare för att hålla den såkallade Jaakko Suolahti -föreläsningen, som uppkallats efter samfundets första ordförande. Samfundet har bl.a. åren 1978 och 1991 ansvarat för organiserandet av det Nordiska idé- och lärdomshistoriska symposiet. Samfundet har samarbetat med många internationella organisationer, bl.a. med den baltiska lärdomshistoriska föreningen The Baltic Association of History of Science och Académie internationale d,histoire des sciences.

Samfundets mest betydelsefulla internationella evenemang 2014 är konferensen The 26th Baltic Conference in History of Science, som organiseras i Helsingfors i samarbete med den Baltiska lärdomshistoriska föreningen den 21–22 augusti 2014. Konferensens tema är Science as a profession.

Lärdomshistorisk fond

Sedan 2013 förvaltar samfundet en Lärdomshistorisk fond, som kan utdela stöd för medlemmarnas deltagande i internationella konferenser samt stöda samfundets seminarie- och konferensverksamhet. Samfundet informerar medlemskåren om fondens verksamhet.

Kontaktinformation

Samfundet kontaktas helst per e-post:

sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi

Sällskapets postadress: Finlands Lärdomshistoriska Samfund, c/o Petteri Norring, Annankatu 13 C 18 00120 Helsinki

Bank

Nordea FI76 1387 3000 1152 66.

Samfundets styrelse 2022

Ordförande överbibliotekarie, professor Cecilia af Forselles
Vice ordförande, FD, docent Elise Garritzen
Sekreterare FD Petteri Norring
Skattmästare FD Timo Vilén
FD, docent Maija Kallinen
TkD, docent Johan Stén
FD, docent Markku Roinila
FD Johanna Skurnik